مطلب 5. بازار نهاده های کشاورزی (چالش ها و راه کارها) - 2

هفته نامه دنیای سبز (شماره 98 - 15 اسفند 1390) لیلا مرگن

کود سالم در دست انداز بوروکراسی

از کل مبلغ در نظر گرفته شده برای یارانه کود در سال 90 تنها یارانه کود های شیمیایی پرداخت و یارانه کود زیستی به فراموشی سپرده شد. به رغم تاکید قانون برنامه پنجم و قانون افزایش بهره وری تکلیف دولت برای تخصیص 10% از یارانه کود شیمیایی به کود زیستی در سه سال گذشته محقق نشده است.در حال حاضر با وجود تولید کود آلی و زیستی توسط 100 شرکت داخلی این تولیدات سالم به خارج از کشور صادر شده و کشاورزان کشور ناگزیر از کود یارانه دار و مضر شیمیایی استفاده میکنند.

ادامه مطلب را از منبع مذکور (لینک ذیل) مطالعه فرمایید.

http://www.greenworldnews.net/ContentDetails.aspx?Typeid=62

 

/ 0 نظر / 149 بازدید