مطلب 8. جدول کود های شیمیایی

  جدول کود های شیمیایی ماکرو                       نوع کود نام کود درصد ازت درصد فسفر (p2o5) درصد پتاسیم       ( K2o) درصد گوگرد درصد کلسیم ازته اوره 46         سولفات آمونیوم 21     24   نیترات آمونیوم 33         اوره با پوشش گوگردی 35         آمونیاک مایع 80-82         فسفره فسفات آمونیوم 17 26       منو آمونیوم فسفات 11 48       دی آمونیوم فسفات 18 46       سوپر سولفات فسفات   22   28   سوپر فسفات ساده   18-20      14 -12 18-21 سوپر فسفات تریپل   45-48       آمونیوم فسفات سولفات 16 8   13   پتاسه سولفات پتاسیم     47-50 17-18   کلرور پتاسیم     60-62     نیترات پتاسیم 13-19   44     گوگردی گوگرد گرانوله       85   کلسیمی سولفات کلسیم (گچ)       18 22 نیترات کلسیم 15-16       21

/ 0 نظر / 246 بازدید