نهاده های کشاورزی
بذر - نهال - کود - سم
صفحات وبلاگ
نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩۳/٦/۱٥
  جدول کود های شیمیایی ماکرو        
             
نوع کود نام کود درصد ازت درصد فسفر (p2o5) درصد پتاسیم       ( K2o) درصد گوگرد درصد کلسیم
ازته اوره 46        
سولفات آمونیوم 21     24  
نیترات آمونیوم 33        
اوره با پوشش گوگردی 35        
آمونیاک مایع 80-82        
فسفره فسفات آمونیوم 17 26      
منو آمونیوم فسفات 11 48      
دی آمونیوم فسفات 18 46      
سوپر سولفات فسفات   22   28  
سوپر فسفات ساده   18-20      14 -12 18-21
سوپر فسفات تریپل   45-48      
آمونیوم فسفات سولفات 16 8   13  
پتاسه سولفات پتاسیم     47-50 17-18  
کلرور پتاسیم     60-62    
نیترات پتاسیم 13-19   44    
گوگردی گوگرد گرانوله       85  
کلسیمی سولفات کلسیم (گچ)       18 22
نیترات کلسیم 15-16       21
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :